...
Uczennica siedząca przed laptopem podczas lekcji języka hiszpańskiego online na poziomie B2

Kurs języka hiszpańskiego online – B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie złożonych tekstów oraz potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji. Poziom B2 to także ćwiczenia gramatyki, w tym Imperfecto, Preterito Perfecto oraz Pluscuamperfecto de Subjuntivo.

1. Przeszłość
2. Nowe technologie i sieci społecznościowe
3. Strona bierny
4. Media
5. Porozmawiajmy o turystyce
6. Jak wydawać opinie, łączniki tekstowe
7. Tryb oznajmujący i łączący subjuntivo
8. Porozmawiajmy o podróżach
9. Porozmawiajmy o gastronomii
10. Jak wyrażać uczucia?
11. Tryb warunkowy
12. Czas przeszły niedokonany trybu łączącego
13. Ludzie i ich charakter
14. Tryb warunkowy a tryb łączący niedokonany
15. Czasowniki z przyimkami
16. Wyrażenia względne
17. Jak opisywać miasta i mówić o ich cechach
18. Zdania względne
19. Imiesłów w zdaniach względnych: strona bierna
20. Czasowniki percepcji i opinii
21. Rozmowa kwalifikacyjna
22. Jak wyrażać warunki i zdania bezosobowe
23. Pretérito perfecto de subjuntivo
24. Konstrukcje względne
25. Powtórzenie wiadomości, cz. 1
26. Powtórzenie wiadomości, cz. 2
27. Test sprawdzający.
28. Omówienie testu. Konwersacje.

Dostępne terminy

Formularz Rejestracyjny

Skorzystaj z formularza aby zapisać się na kurs.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.